Privacy verklaring

DHS Finance Group BV – hierna ‘DHS’ genoemd – respecteren de privacy van de gebruikers van hun website. Het verzamelen van persoonsgegevens via een DHS-website en het gebruik dat DHS van deze gegevens maakt, zijn in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Als u geen cliënt van DHS bent en een DHS-website bezoekt, worden uw persoonsgegevens alleen verwerkt wanneer u zelf persoonsgegevens meedeelt via invulformulieren op een van de pagina’s van een DHS-website. Als u dat doet, worden uw gegevens verwerkt voor de daar aangegeven doeleinden. U hebt altijd de mogelijkheid om schriftelijk en kosteloos verzet aan te tekenen tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing (in de meeste gevallen is in die mogelijkheid op de bewuste pagina zelf voorzien). Als u DHS-cliënt bent dan kan DHS uw persoonsgegevens gebruiken voor het administratieve en boekhoudkundige beheer van alle diensten verbonden aan uw cliëntrelatie. Daaronder worden onder meer verstaan het beheer van rekeningen, betalingsverkeer, deposito’s, kredietverlening, kredietbewaking, de distributie en het beheer van verzekeringscontracten en ook de meest ruime commerciële doeleinden, waaronder direct marketing, en dat voor de promotie van zowel bancaire als verzekeringsdiensten. Zo worden uw gegevens bijvoorbeeld gebruikt om u de ontvangst van een e-mail te bevestigen, om u de gevraagde informatie thuis te bezorgen of ook voor marketingdoeleinden zoals het aanbieden van voor u eventueel geschikte diensten of producten. Als cliënt hebt u bovendien het recht om u schriftelijk en kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Dat recht kunt u uitoefenen bij het DHS-kantoor, via ons contactformulier of telefonisch via het gratis nummer 0800-99105. Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden, noch wat betreft cliënten, noch wat betreft niet-cliënten. Op een DHS-website wordt nog geen gebruik gemaakt van cookies. Dat zijn kleine tekstbestanden die zouden kunnen worden aangemaakt door een programma op de server van de DHS-website, maar bewaard op de harde schijf van uw pc. Deze cookies kunnen technisch noodzakelijk zijn voor een vlotte communicatie tussen uw pc en de DHS-website (bv. afstemming met het operating- en browsersysteem gebruikt op uw pc, bewaren van uw taalkeuze) of worden ook gebruikt om het nut van de aangeboden informatie en de wijze waarop ze wordt aangeboden te evalueren en te verbeteren. Volledigheidshalve wijzen we u op de mogelijkheid om op uw pc cookies te weigeren (wat invloed kan hebben op de vlotte communicatie met een DHS-website) of na elke raadpleging van een DHS-website de cookies op uw pc (automatisch) te verwijderen. Meer informatie over de aansprakelijkheid van DHS voor gegevens op een DHS-website, over de intellectuele-eigendomsrechten op de informatie op een DHS-website en andere juridische informatie vindt u in de juridische informatie. U vindt de juridische verklaring en deze privacyverklaring telkens onderaan op elke pagina van de DHS-website. Voor aanvullende informatie over de verwerking van persoonsgegevens kunt u zich bovendien wenden tot het openbare register van verwerkingen van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer in Brussel (www.privacycommission.be).

De website www.keursadviesgroep.be is een onderdeel van DHS Finance Group BV. DHS Finance Group is statutair gevestigd op de Molsekiezel 229, B-3920 Lommel, RPR 0880.403.573, telefoonnummer +32 11 555100, faxnummer +32 11 555006, e-mail info@dhsgroup.be.

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te B-1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. +32 2 5475871, fax +32 2 5475975, e-mail info@ombudsman.as, website www.ombudsman.as